Ο ΔΕΔΔΗΕ  έχει ως στόχο να προσφέρει την καλύτερη ποιότητα σε όλες τις υπηρεσίες του προς τους Πελάτες και δεσμεύεται απέναντί τους κυρίως με δύο τρόπους:

α. Βάσει της Υπουργικής Απόφασης του 2007 (Δ5/ΗΛ/Β/Φ1.10/6636/26.03.2007) έχει προσδιοριστεί η προθεσμία εξυπηρέτησης των αιτημάτων ηλεκτροδότησης των Πελατών.
β. Βάσει του προγράμματος «Εγγυηµένες Υπηρεσίες» που εφαρμόζεται από 1/4/2014 (µε την έγκριση της ΡΑΕ).

Περισσότερες πληροφορίες για τα ανωτέρω, στη διαδρομή της ιστοσελίδας Εγγυημένες Υπηρεσίες προς Καταναλωτές.

Παράλληλα για τον προσδιορισμό της ποιότητας της παρεχόμενης ηλεκτρικής ενέργειας παρακολουθούνται δύο κύριοι δείκτες: η μέση ετήσια διάρκεια διακοπών (SAIDI) και η μέση ετήσια συχνότητα διακοπών (SAIFI) κάθε Πελάτη.

Με στόχο την περαιτέρω βελτίωση των δεικτών ποιότητας εξυπηρέτησης (χρόνοι μελέτης και κατασκευής ηλεκτροδοτήσεων κλπ) και ποιότητας ενέργειας (μείωση πλήθους βλαβών, ελαχιστοποίηση χρόνων αποκατάστασης, βελτίωση παρεχόμενης τάσης κλπ), με παράλληλη επιδίωξη συγκράτησης του λειτουργικού κόστους και αύξησης της παραγωγικότητας, γίνονται σημαντικές επενδύσεις στα δίκτυα, που αφορούν κυρίως τα ακόλουθα:

·         Αύξηση της επάρκειας των δικτύων για κάλυψη της ζήτησης.
·         Μέριμνα για την περαιτέρω ενίσχυση της αξιοπιστίας του δικτύου.
·         Εκσυγχρονισμός και αυτοματοποίηση του δικτύου.