Σε εφαρμογή των διατάξεων της Υπουργικής Απόφασης ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/15084/382 (ΦΕΚ Β΄759/05.03.2019) και σε συνέχεια της από 31.5.2019 ανακοίνωσης, ο ΔΕΔΔΗΕ θέτει υπόψη των ενδιαφερομένων ότι:

  1. Η υποδοχή αιτημάτων σύνδεσης στο Διασυνδεδεμένο Δίκτυο (ηπειρωτική χώρα και διασυνδεδεμένα με αυτή νησιά) σταθμών βιομάζας/βιορευστών, βοαερίου, μικρών υδροηλεκτρικών και σταθμών ΣΗΘΥΑ και στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (ΜΔΝ) σταθμών βιομάζας/βιορευστών, βιοαερίου από αυτοπαραγωγούς με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού ή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού, και από Ενεργειακές Κοινότητες (Ε.Κοιν.) με εφαρμογή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού θα ξεκινήσει την Τρίτη 17.09.2019.

Ειδικότερα για τα ΜΔΝ, τα αιτήματα μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών και ΣΗΘΥΑ δεν θα γίνονται δεκτά, έως ότου εγκριθούν τα διαθέσιμα περιθώρια, για τις υπόψη τεχνολογίες από την ΡΑΕ.

Τα ανωτέρω αιτήματα, ανεξαρτήτως επιπέδου τάσης σύνδεσης, θα υποβάλλονται στη Διεύθυνση Χρηστών Δικτύου (ΔΧΔ) (Λ. Συγγρού 23, 117 43 Αθήνα) για το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο και στη Διεύθυνση Διαχείρισης Νησιών (ΔΔΝ) (Λ. Συγγρού 98 - 100, 117 41 Αθήνα) για τα ΜΔΝ,  με την προσκόμιση του εντύπου αίτησης και των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο αναρτημένο στον ιστότοπο του ΔΕΔΔΗΕ σχετικό πληροφοριακό δελτίο (Αιτήσεις για απαλλασσόμενους σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ (πλην φωτοβολταϊκών).

  1. Επίσης, από την ίδια ημερομηνία θα γίνονται αποδεκτά αιτήματα ενεργειακού συμψηφισμού από αυτοπαραγωγούς, για ΦΒ σταθμούς και σταθμούς λοιπών τεχνολογιών, με χρήση συστημάτων αποθήκευσης που αφορούν τόσο στο Διασυνδεδεμένο Δίκτυο όσο και στα ΜΔΝ. Τα αιτήματα αυτά, θα υποβάλλονται στις κατά τόπους μονάδες του ΔΕΔΔΗΕ όταν πρόκειται για ΦΒ σταθμούς, ενώ όταν πρόκειται για λοιπές τεχνολογίες στη ΔΧΔ ή στη ΔΔΝ  κατά τα ανωτέρω.

Στον ιστότοπο του ΔΕΔΔΗΕ έχει αναρτηθεί σχετικό κείμενο Ερωτήσεων-Απαντήσεων καθώς και τα αντίστοιχα έντυπα αιτήσεων, ήτοι το πρόσθετο έντυπο με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του συστήματος αποθήκευσης που προσκομίζεται μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά της αίτησης σύνδεσης του σταθμού παραγωγής και το έντυπο σε περίπτωση προσθήκης συστήματος αποθήκευσης σε υφιστάμενη εγκατάσταση ενεργειακού συμψηφισμού.