Προσθήκη Παραρτήματος B’ με τον καθορισμό ειδικού πλαισίου λειτουργίας – αρχών διαχείρισης ΥΒΣ και ΗΣ Αγίου Ευστρατίου (ΦΕΚ Β’ 2004/25.5.2020 - ΡΑΕ 429/4.3.2020)

Τροποποίηση των άρθρων 152 και 155 του Κώδικα Διαχείρισης Ηλεκτρικών Συστημάτων Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών (ΦΕΚ Β΄1148/29.03.2018 - ΡΑΕ 215/07.03.2018)

Τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης Ηλεκτρικών Συστημάτων Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, (ΦΕΚ Β΄ 304/11.02.2014), όπως ισχύει και της υπ'αριθ. 47/2016 απόφασης ΡΑΕ (Β΄ 1167/2016). (ΦΕΚ Β'3286/13.10.2016 - ΡΑΕ 238/15.07.2016 - Ενότητα Α)

Τροποποίηση του άρθρου 237 Κώδικα Διαχείρισης Ηλεκτρικών Συστημάτων Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών. (ΦΕΚ Β΄2221/15.10.2015 - ΡΑΕ 330/17.09.2015)