*Λόγω επαλήθευσης κατά ISO 14064-1:2018 των δεδομένων εκπομπών αερίων έτους 2021 της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., οι δείκτες ESG Χ.Α. C-E1, C-E2 & A-E1 τροποποιήθηκαν ανάλογα. Αντίστοιχα, τροποποιήθηκε και ο δείκτης ESG Χ.Α. C-E3.

Η επαλήθευση βάσει ISO 14064-1:2018 ολοκληρώθηκε εντός του έτους 2023 και συνεπώς οι τιμές των προαναφερόμενων δεικτών διαφοροποιούνται από τις υπάρχουσες στην Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2021 του Ομίλου.

C-E1 Άμεσες εκπομπές: 15.632 t CO2 eq (Scope 1)
Άμεσες εκπομπές από καύση σε σταθερό εξοπλισμό 1.958 12,53%
 Άμεσες εκπομπές από καύση σε κινητό εξοπλισμό 9.586 61,32%
 Άμεσες διαφεύγουσες εκπομπές από την απελευθέρωση ΑτΘ 4.088 26,15%
ΣΥΝΟΛΟ 15.632  

ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑτΘ (t CO2 eq): 1.648.960
Scope 1 15.632 0,95%

Ένας άλλος τρόπος παρακολούθησης των περιβαλλοντικών επιδόσεων είναι μέσω εφαρμογής δεικτών έντασης. Η ένταση των άμεσων εκπομπών (Scope 1) για το έτος 2021 είναι 16,52 t COeq / εκατ. €

C-E2 Έμμεσες εκπομπές από εισαγόμενη ενέργεια: 1.455.403t CO2 eq (Scope 2)
Έμμεσες εκπομπές από εισαγόμενη ηλεκτρική ενέργεια 4.753 0,33%
Έμμεσες εκπομπές από τεχνικές απώλειες 738.210 50,72%
Έμμεσες εκπομπές από μη τεχνικές απώλειες 712.440 48,95%
ΣΥΝΟΛΟ 1.455.403  
ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑτΘ (t CO2 eq): 1.648.960
Scope 2 1.455.403 88,26%

Ένας άλλος τρόπος παρακολούθησης της περιβαλλοντικής απόδοσης είναι η εφαρμογή δεικτών έντασης. Η ένταση των έμμεσων εκπομπών (Scope 2) για το 2021 είναι 1.538,07 t COeq/εκατ. €

C-E3 Κατανάλωση ενέργειας εντός οργανισμού
Συνολική κατανάλωση ενέργειας εντός του οργανισμού 57.872 MWh
Ποσοστό κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας (%) 24,54
Ποσοστό ενέργειας που καταναλώνεται από ανανεώσιμες πηγές (%) 0
Συνολική παραγωγή ενέργειας (MWh) 0
Ποσοστό της ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές (%) 0

 

A-E1 Άλλες έμμεσες εκπομπές 177.925 t CO2 eq (Scope 3)
Scope 3 (t CO2 eq)

Έμμεσες εκπομπές από προμήθεια αγαθών, υπηρεσιών, πάγιων αγαθών και ανάντη μεταφορά (Κατηγορία 1 και 2)

170.902 96,05%
Έμμεσες εκπομπές από καύσιμα και ενέργεια (Κατηγορία 3) 3.730 2,10%

Έμμεσες εκπομπές από διαχείριση αποβλήτων (Κατηγορία 5)

3.082 1,73%
Έμμεσες εκπομπές από επαγγελματικά ταξίδια (Κατηγορία 6) 211 0,12%
ΣΥΝΟΛΟ 177.925  
ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑτΘ (t CO2 eq): 1.648.960
Scope 3 177.925 10,79%

Ένας άλλος τρόπος παρακολούθησης της περιβαλλοντικής απόδοσης είναι η εφαρμογή δεικτών έντασης. Η ένταση των  λοιπών έμμεσων εκπομπών (Scope 3) για το 2021 είναι 188,03 t COeq/εκατ. € .

A-E2 Κίνδυνοι και ευκαιρίες από την κλιµατική αλλαγή

i. περιγραφή του κινδύνου ή της ευκαιρίας και την ταξινόμησή του ως φυσικού, ρυθμιστικού ή άλλου

Ως κίνδυνος μπορεί να χαρακτηριστεί κάθε απρόβλεπτο γεγονός που εκθέτει την εταιρεία σε εμπόδια υλοποίησης των στόχων της. Ο κίνδυνος που είναι συνυφασμένος με την κλιματική αλλαγή επηρεάζει άμεσα τη λειτουργία του ΔΕΔΔΗΕ και αυτό τον κατατάσσει στους λειτουργικούς κινδύνους. Σημειώνεται ότι από τη ΡΑΕ έχουν τεθεί καθορισμένα περιβαλλοντικά κριτήρια και η μη εφορμογή τους ενέχει και ρυθμιστικό κίνδυνο. Ο εν λόγω κίνδυνος συνιστά ευκαιρία τεχνικής ενίσχυσης του δικτύου με παρεμβάσεις που δεν θα έχουν επιπτώσεις στην επιφάνεια του εδάφους, την πανίδα και τη χλωρίδα.

ii. περιγραφή του αντίκτυπου που σχετίζεται με τον κίνδυνο ή την ευκαιρία

Ο ΔΕΔΔΗΕ οφείλει να αξιολογεί την αμφίδρομη επίδραση των εν λόγω κινδύνων και να λαμβάνει μέτρα αύξησης της ανθεκτικότητάς της, ώστε να μειώνει το ενδεχόμενο αρνητικής επίδρασης στη λειτουργία αλλά και στις εππτώσεις στο κοινωνικό σύνολο, σε αποδεκτά επίπεδα, υλοποιώντας έτσι και τους εθνικούς και διεθνείς κανόνες συμμόρφωσης.

iii. τις οικονομικές επιπτώσεις του κινδύνου ή της ευκαιρίας πριν αναληφθεί δράση

Οι οικονομικές επιπτώσεις αφορούν τόσο στο χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα της εταιρίας, όσο και στις συνθήκες διαβίωσης των πληττόμενων κοινωνικών ομάδων.

iv. τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση του κινδύνου ή της ευκαιρίας

Επί του παρόντος, η διαχείριση κινδύνων γίνεται με Ad hoc μεθόδους, αποκεντρωμένα. Το σύστημα διαχείρισης κινδύνων (Enterprise Risk Management) αποτελεί νεοϊδρυθέντα κλάδο του ΔΕΔΔΗΕ με εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και ενεργοποίησης έως το τέλος του έτους 2022.

v. το κόστος των ενεργειών που λαμβάνονται για τη διαχείριση του κινδύνου ή της ευκαιρίας

Οι προβλέψεις και οι ενέργειες αποκατάστασης γίνονται αποκεντρωμένα και δεν υπάρχει ενιαίος τρόπος υπολογισμού. Το σύστημα διαχείρισης κινδύνων (Enterprise Risk Management) αποτελεί νεοϊδρυθέντα κλάδο του ΔΕΔΔΗΕ με εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και ενεργοποίησης έως το τέλος του έτους 2022.

Ο ΔΕΔΔΗΕ καθιερώνει ένα ολιστικό πλαισίο διαχείρισης κινδύνων για τον εντοπισμό και τον μετριασμό τους. Συνδυάζει ανώτερη διαχείριση με εποπτεία από το ΔΣ και ξεκάθαρη εκχώρηση ρόλων και ευθυνών με σαφή διαχωρισμό μεταξύ διαχείρισης, ελέγχου και διασφάλισης λειτουργίας.

Κλιματικοί Κίνδυνοι

Α. Κίνδυνοι Μετάβασης

Νομικοί κίνδυνοι & κίνδυνοι Πολιτικής -  Δράσεις Πολιτικής

Κίνδυνος εξάρτησης από εισαγωγές ενέργειας εάν δεν διασφαλιστεί η ενεργειακή ασφάλεια με τρόπο συμβατό με τη φιλόδοξη ατζέντα της ΕΕ για την κλιματική ουδετερότητα και τους εθνικούς κλιματικούς στόχους.                                         

Κίνδυνος από ασάφειες και γκρίζες ζώνες στο νομοθετικό / κανονιστικό πλαίσιο αναφορικά με τις ευθύνες και αρμοδιότητες (θα πρέπει να αναθεωρηθεί το πλαίσιο και να αρθούν φραγμοί όπως οι διαδικασίες αδειοδότησης).                                              

Κίνδυνος αδυναμίας επενδύσεων εάν δεν υπάρχει κατάλληλος μηχανισμός υποστήριξης με την παροχή χρηματοδοτικών εργαλείων και κινήτρων.                                           

Κίνδυνος μη επίτευξης των εθνικών στόχων εάν δεν υπάρχει πολυμερής συνεργασία, συμπράξεις μεταξύ δημοσίου – ιδιωτικού τομέα.                                             

Νομικοί κίνδυνοι – ανάγκη ασφάλισης περιουσιακών στοιχείων έναντι κλιματικών κινδύνων.

 

Τεχνολογικοί κίνδυνοι- τεχνολογικές εξελίξεις ή καινοτομίες

Ο ΔΕΔΔΗΕ θα πρέπει να παρακολουθεί τις σύγχρονες εξελίξεις σε θέματα τεχνολογιών και μεθόδων που αναπτύσσονται, να αξιοποιήσει τις ανερχόμενες τεχνολογικές τάσεις στον ενεργειακό χάρτη (καθαρές ενεργειακές τεχνολογίες, ΑΠΕ, έξυπνα δίκτυα – μικροδίκτυα, ηλεκτροκίνηση, λύσεις αποθήκευσης, δυναμική υδρογόνου, ενεργειακές κοινότητες, κλπ.) και να προσαρμοστεί στις αναδυόμενες προκλήσεις που συνεπάγεται η εφαρμογή τους (πχ. διείσδυση ΑΠΕ σε κορεσμένα δίκτυα, απαιτούμενος εξοπλισμός για την αύξηση τηλεποπτείας μέσω τηλεμέτρησης, αντιμετώπιση απειλών κυβερνοασφάλειας λόγω ψηφιοποίησης δικτύων κλπ.)             

   

Κίνδυνοι της αγοράς - μεταβολές της προσφοράς και της ζήτησης

Η ενεργειακή ζήτηση είναι άµεση συνάρτηση του κλίµατος κάθε περιοχής και η κλιµατική µεταβολή θα επιφέρει σηµαντικές συνέπειες στη συνολική ζήτηση.                                       

Με την αύξηση της διείσδυσης των μεταβλητών ΑΠΕ (κυρίως αιολικοί και Φ/Β σταθμοί), αυξάνεται η μεταβλητότητα και η αβεβαιότητα του υπολειπόμενου φορτίου (φορτίο μείον παραγωγή από μεταβλητές ΑΠΕ) και, συνεπώς, οι ανάγκες ευελιξίας του συστήματος, αναδεικνύοντας μια σημαντική πρόκληση που καλείται να αντιμετωπίσει το σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας κατά την μετάβαση σε πράσινες μορφές ενέργειας.                                         

Οι βλάβες στα ηλεκτρικά δίκτυα δύνανται με τη σειρά τους να προκαλέσουν πολλαπλούς ή συστημικούς κινδύνους, όπως αλυσιδωτές αντιδράσεις (cascading effects) σε λοιπές κρίσιμες υποδομές σε εθνικό επίπεδο λόγω της μεταξύ τους διασύνδεσης και αλληλεξάρτησης, επηρεάζοντας την αγορά.

 

Κίνδυνοι φήμης - μεταβολή των αντιλήψεων πελατών

Ο ΔΕΔΔΗΕ καλείται να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στη στροφή προς τη βιωσιμότητα διευκολύνοντας το σχεδιασμό πράσινων δικτύων (εναρμονίζοντας τη στρατηγική του με βάση το ΕΣΕΚ) και να οικοδομήσει το προφίλ ενός Διαχειριστή που υποστηρίζει τη μετάβαση σε μία οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Από την άλλη πλευρά, για την υλοποίηση επενδύσεων θα πρέπει να εξασφαλιστεί η αποδοχή τους από τις τοπικές κοινωνίες.

 

Β. Φυσικοί Κίνδυνοι

Οξείς κίνδυνοι- αυξημένη δριμύτητα ακραίων καιρικών φαινομένων

Ακραία καιρικά φαινόμενα (shocks), ενδεικτικά:

 • Δασικές Πυρκαγιές
 • Ανεμοστρόβιλοι / Θυελλώδεις Άνεμοι
 • Καταιγίδες / Έντονες βροχοπτώσεις
 • Πλημμύρες (αστικές / ποτάμιες / παράκτιες / flash floods / υπεδαφικές)
 • Χαλαζοπτώσεις
 • Εκδήλωση Κεραυνών (Ξηρές Καταιγίδες)
 • Χιονοπτώσεις / Χιονοθύελλες
 • Χιονοστιβάδες
 • Παγετοί / Δριμύ Ψύχος
 • Καύσωνες
 • Κυκλώνες / Τυφώνες
 • Θαλάσσια Γεωδυναμικά Κύματα (Tsunami)

Περιπτωσιολογικές μελέτες (case studies) στον ελληνικό χώρο που ακραίων καιρικών φαινομένων που έλαβαν χώρα με σοβαρές επιπτώσεις για το δίκτυο διανομής το 2021:

 • Κύμα Καύσωνα και Πυρκαγιές (08/2021)
 • Χιονόπτωση «Μήδεια» (02/2021)

 

Χρόνιοι κίνδυνοι

Κίνδυνοι με μακρόχρονη επιβάρυνση (stresses)

 • Ξηρασία
 • Υγρασία
 • Μετακινήσεις γεωλογικών σχηματισμών (κατολισθήσεις / καθιζήσεις / καταπτώσεις / ρευστοποιήσεις). Οι κίνδυνοι αυτής της κατηγορίας αποτελούν συνοδά καταστροφικά φαινόμενα ως αποτέλεσμα ακραίων καιρικών φαινομένων.
 • Αύξηση της στάθμης της θάλασσας
 • Διάβρωση εδάφους από τη θάλασσα

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

 • Αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους χρήστες δικτύου (καταναλωτές), επιτυγχάνοντας χαμηλότερης συχνότητας και μικρότερης διάρκειας διακοπές ηλεκτροδότησης
 • Εκσυγχρονισμός υποδομών δικτύων διανομής (πιο ανθεκτικά υλικά, βελτιωμένες προδιαγραφές εξοπλισμού, πρακτικές συντήρησης κλπ.)
 • Αξιοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών (IoT, ρομποτική κλπ.)
 • Προαγωγή βιώσιμης ανάπτυξης μέσω της προώθησης πράσινων τεχνολογιών (ΑΠΕ – λύσεις αποθήκευσης - ηλεκτροκίνηση)
 • Ενεργειακή μετάβαση Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΜΔΝ)
 • Αποκεντρωμένος έλεγχος - απομακρυσμένη διαχείριση λόγω αυτοματοποίησης / ψηφιοποίησης δικτύων (smart grids)
 • Αποτελεσματικότερη διαχείριση προσφοράς - ζήτησης
 • Ανάπτυξη / αξιοποίηση εργαλείων υποστήριξη λήψης στρατηγικών αποφάσεων
 • Ευαισθητοποίηση και δημιουργία κουλτούρας πρόληψης στον τομέα διαχείρισης καταστροφών και κρίσεων
 • Ολιστική προσέγγιση ανθεκτικότητας και προστασίας των κρίσιμων εθνικών υποδομών μέσω συντονισμού και συμπράξεων μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών φορέων (ΔΕΔΔΗΕ, ΑΔΜΗΕ, ΡΑΕ, Πολιτεία, επιστημονικό δυναμικό, διαχειριστές κρίσιμων υποδομών, ασφαλιστικές εταιρείες κλπ.)            

 

A-E3 Διαχείριση αποβλήτων
 1. Είδος Αποβλήτων
Ποσότητα (t) Ποσοστό των αποβλήτων ανά τύπο επεξεργασίας, σε ποσοστό (%)
Προς εργασίες ανάκτησης (R)
Ποσοστό %
Προς εργασίες διάθεσης (D)
Ποσοστό %
Συνολική ποσότητα αποβλήτων προς διαχείριση  12.174,03 100 0.00
Συνολική ποσότητα επικ. αποβλήτων προς διαχείριση 404,15 100 0.00
Συνολική ποσότητα μη επικ. αποβλήτων προς διαχείριση  11.769,88 100 0.00

 

A-E4 Απόρριψη λυμάτων

Από τις δραστηριότητες του ΔΕΔΔΗΕ δεν προκύπτουν επικίνδυνα υγρά απόβλητα.

 

A-E5 Περιοχές ευαίσθητης βιοποικιλότητας

Οι δραστηριότητες του ΔΕΔΔΗΕ περιλαμβάνουν Υποσταθμούς ΥΤ/ΜΤ, Υ/Τ και Δίκτυα ΧΤ, ΜΤ, ΥΤ (εναέρια και υπόγεια) που λειτουργούν σύμφωνα με τις ρυθμιστικές διατάξεις που προέρχονται από την Ελληνική και την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.

Δίνονται πληροφορίες συγκεκριμένων επιχειρησιακών χώρων ΔΕΔΔΗΕ - Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ ως προς την θέση τους σε σχέση με τις προστατευόμενες περιοχές και ως προς τα χαρακτηριστικά των προστατευόμενων περιοχών (βλπ. κατωτέρω διαγράμματα). Οι επιχειρησιακοί χώροι του ΔΕΔΔΗΕ κατέχουν 546,64 στρ. έκταση εντός προστατευόμενων περιοχών Natura ΖΕΠ, ΕΖΔ και ΕΖΔ-ΖΕΠ και 782,42 στρ. εντός άλλων περιοχών υψηλής αξίας βιοποικιλότητας. Η επίδοση του ΔΕΔΔΗΕ ως προς τους Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ:

Οι 35 επιχειρησιακοί χώροι που ο ΔΕΔΔΗΕ έχει αρμοδιότητα από το σύνολο των 245 βρίσκονται εντός περιοχών υψηλής αξίας βιοποικιλότητας εκ των οποίων μόνο οι 20 εντός περιοχών του δικτύου NATURA 2000 και οι 11 εντός άλλων προστατευόμενων περιοχών όπως Καταφύγια Άγριας Ζωής και Εθνικά Πάρκα. Οι 4 επιχειρησιακοί χώροι περιέχουν μικρό τμήμα περιοχής υψηλής αξίας βιοποικιλότητας και οι 6 βρίσκονται πλησίον στο όριο και εκτός περιοχών υψηλής αξίας βιοποικιλότητας.

Τονίζεται ότι οι Υποσταθμοί ΥΤ/ΜΤ βρίσκονται μακριά και σε ασφαλή απόσταση από Οικότοπους προτεραιότητας του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για τη διατήρηση των φυσικών Οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας.

Δεν υπάρχουν εγκατεστημένοι υποσταθμοί σε τοποθεσίες που να περιλαμβάνονται στη Σύμβαση Ραμσάρ (Υγρότοπους) ή σε περιοχές παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.

Με την κατάλληλη παρακολούθηση και διαχείριση όλων των δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται σε περιοχές υψηλής αξίας βιοποικιλότητας, ο ΔΕΔΔΗΕ μετριάζει τους κινδύνους αρνητικών επιπτώσεων στη βιοποικιλότητα από τους Υ/Σ και το Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρισμού.

Γενικά στις περιοχές στις οποίες δραστηριοποιείται για την διανομή ηλεκτρικού ρεύματος η αποτροπή της απώλειας της βιοποικιλότητας και η προστασία και πρόληψη απειλούμενων ειδών αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της περιβαλλοντικής στρατηγικής του ΔΕΔΔΗΕ.

 

SS-E1 Στρατηγική διαχείρισης εκποµπών

Έχουν οριστεί οι παρακάτω δράσεις διαμορφώνοντας την περιβαλλοντική πολιτική με στόχο τη μείωση των παραγόμενων εκπομπών:

1. Επανασχεδιασμός και αναβάθμιση των εναέριων δικτύων διανομής ΜΤ ενδεικτικά αντικαθιστώντας τους μετασχηματιστές με νέους υψηλότερης απόδοσης μειώνοντας τις άμεσες διαφεύγουσες εκπομπές από την απελευθέρωση αερίων του θερμοκηπίου (τεχνικές και μη τεχνικές απώλειες),

2. Χρήση ηλεκτροκίνητου στόλου για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης (eMobility) προσθέτοντας στον στόλο 90 υβριδικά και 230 ηλεκτρικά οχήματα δημιουργώντας σταθμούς φόρτισης στην επικράτεια,

3. Εφαρμογή και εδραίωση της τηλεποπτείας μέσω της τηλεμέτρησης (έξυπνοι μετρητές) συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας, την ανίχνευση σφαλμάτων και δυσλειτουργιών του δικτύου,

4. Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων στα οποία στεγάζονται οι Διευθύνσεις του ΔΕΔΔΗΕ (ενδεικτικά και κατά περίπτωση: φωτισμός LED, αντλία θερμότητας, σύστημα φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, σύστημα Building Management System - BMS κλπ.).

 

SS-E2 Εκποµπές ατµοσφαιρικών ρύπων

Δεν προκύπτουν εκπομπές αερίων από τη δραστηριότητα της εταιρίας.

 

SS-E6 Ακυρώσεις και καθυστερήσεις εργασιών

Δεν υπάρχουν επισήμως καταγεγραμμένες ακυρώσεις και εκκρεμότητες σε δομημένο σύστημα καταγραφής δεδομένων του ΔΕΔΔΗΕ.

 

SS-E7 Κρίσιµες πρώτες ύλες

Οι 27 κρίσιμες πρώτες ύλες που αναγνωρίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι οι εξής:

Αντιμόνιο

Βαρυτίνη

Βηρύλλιο

Βισμούθιο

Βορικά άλατα

Κοβάλτιο

Άνθρακας οπτανθρακοποίησης

Φθορίτης

Γάλλιο

Γερμάνιο

Άφνιο

Ήλιο

Βαριές σπάνιες γαίες

Ινδίο

Ελαφρές σπάνιες γαίες

Μαγνήσιο

Φυσικός γραφίτης

Φυσικό καουτσούκ
Νιόβιο
Φωσφορικό άλας
Μέταλλα της ομάδας του λευκόχρυσου
Φώσφορος
Σκάνδιο
Μεταλλικό πυρίτιο
Ταντάλιο
Βολφράμιο
Βανάδιο

Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. δεν διαχειρίζεται ούτε προμηθεύεται τις πρώτες ύλες που περιλαμβάνονται στην παραπάνω λίστα.