Για την καταχώριση αιτημάτων, όπως είναι η αρχική ηλεκτροδότηση, η επαύξηση/μείωση ισχύος, οι μετατοπίσεις, ενοποιήσεις, αποξηλώσεις παροχών κλπ. παρακαλούμε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή εξυπηρέτησης στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://apps.deddie.gr/ccrWebapp/.