Α. Για την υποβολή αιτήματος αρχικής σύνδεσης μιας βιομηχανίας, βιοτεχνίας, αποθήκης & επαγγελματικού εργαστηρίου με το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και την εκπόνηση της σχετικής μελέτης από την αρμόδια τεχνική μας υπηρεσία, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι :

1. Αίτηση ηλεκτροδότησης (έντυπο ΔΕΔΔΗΕ)

2. Έντυπο δήλωσης πρόσθετων στοιχείων

3. Αντίγραφο οικοδομικής άδειας κατάλληλα θεωρημένο από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης για την οριστική σύνδεση – ηλεκτροδότηση του ακινήτου (ν. 4030/2011, ν. 1512/1985, κ.λπ.). Για την έναρξη της διαδικασίας ηλεκτροδότησης αρκεί η προσκόμιση απλού φωτοαντιγράφου αυτής (ν.4250/2014).

4. Όταν ο συνολικός όγκος της οικοδομής μετά την εξάντληση του συντελεστή δόμησης :

α) Υπερβαίνει τα 2.500 m3 απαιτείται η υποβολή απαλλακτικού ή δεσμευτικού χώρου για Υποσταθμό (Υ/Σ) που εκδίδεται από την αρμόδια Υπηρεσία του ΔΕΔΔΗΕ (άρθρο 12 ν. 4483/1965). Στις περιπτώσεις που υπάρχει δέσμευση χώρου Υ/Σ, θα πρέπει να υπογραφεί συμβόλαιο παραχώρησης (αγοράς ή μίσθωσης) του χώρου Υποσταθμού πριν την ηλεκτροδότηση.

β) Δεν υπερβαίνει τα 2.500 m3 απαιτείται η υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης από τον ιδιοκτήτη ή τον μηχανικό της οικοδομής με την οποία δηλώνεται ότι «ο συνολικός όγκος της οικοδομής μετά την εξάντληση του συντελεστή δόμησης δεν υπερβαίνει τα 2.500 m3».

5. Δήλωση για το μέγιστο ρεύμα ζεύξης όπου απαιτείται (έντυπο ΔΕΔΔΗΕ).


Β. Για την υλοποίηση των έργων σύνδεσης της βιομηχανίας, βιοτεχνίας, αποθήκης & επαγγελματικού εργαστηρίου με το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και την κατασκευή των παροχής απαιτείται :

1. Η υπογραφή συμβολαίου σύνδεσης με τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. *

2. Η πληρωμή της οικονομικής συμμετοχής στις δαπάνες ηλεκτροδότησης.

3. Η υπογραφή πρωτοκόλλου προσωρινής παράδοσης ή συμβολαίου αγοράς ή μίσθωσης του χώρου υποσταθμού (Υ/Σ), μόνο στην περίπτωση που υπάρχει δέσμευση χώρου για Υ/Σ.


Γ. Για την τελική σύνδεση (ηλεκτροδότηση της εσωτερικής ηλεκτρικής εγκατάστασης) τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:

1. Στην περίπτωση που κατά το στάδιο Α’ προσκομίστηκε απλό φωτοαντίγραφο οικοδομικής άδειας απαιτείται η υποβολή αντίγραφου αυτής κατάλληλα θεωρημένο από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης για την οριστική σύνδεση – ηλεκτροδότηση του ακινήτου.

2. Συμβόλαιο αγοράς ή μίσθωσης του χώρου υποσταθμού (Υ/Σ), στην περίπτωση που υπάρχει δέσμευση χώρου για Υ/Σ, εφόσον αυτό δεν προσκομίστηκε στο στάδιο Β’.

3. Άδεια εγκατάστασης ή αποδεικτικό κατάθεσης στην αδειοδοτούσα αρχή της γνωστοποίησης της εγκατάστασης (ν.3325/2005, ν.3982/2011, ν.4155/2013, ν.4442/2016, ν.4549/2018 και ΥΑ οικ.64618/856/Φ15/15.06.2018)

4. Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) από αδειούχο ηλεκτρολόγο (ν. 4483/1965 & ν. 2302/1995).

5. Υπεύθυνη Δήλωση για τον καθορισμό των Δημοτικών Τελών, Δημοτικού Φόρου και Τέλους Ακίνητης Περιουσίας θεωρημένη από τον αρμόδιο Δήμο (ν. 25/1975, ν. 1080/1980, ν. 2130/1993 & ν. 3979/2011).

6. Δήλωση εκπροσώπησης μετρητή από Προμηθευτή (Κώδικας Προμήθειας Η/Ε - ΦΕΚ 832/τΒ’/ 09.04.2013).

7. Στην περίπτωση που η εσωτερική ηλεκτρική εγκατάσταση των κοινοχρήστων χώρων περιλαμβάνει και ανελκυστήρα απαιτείται να προσκομιστεί προσωρινή βεβαίωση καταχώρησης ή βεβαίωση – απόφαση καταχώρησης του ανελκυστήρα από τις τεχνικές υπηρεσίες του οικείου Δήμου (ΚΥΑ Οικ. Φ.9.2/29362/ 1957/ 21.12.2005, ν.3852/2010 άρθρο 94 ΦΕΚ 87Α/07.06.2010).

* Για την υπογραφή συμβολαίου σύνδεσης με τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. απαιτούνται τα δικαιολογητικά που αναφέρονται κατά περίπτωση στο «Έντυπο δικαιολογητικών για την υπογραφή συμβολαίου».

Για την καταχώριση αιτήματος, παρακαλούμε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή εξυπηρέτησης στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://apps.deddie.gr/ccrWebapp/.