Α. Για την υποβολή αιτήματος αρχικής σύνδεσης του κτίσματος με το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και την εκπόνηση της σχετικής μελέτης από την αρμόδια τεχνική μας υπηρεσία, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι :

1. Αίτηση ηλεκτροδότησης (έντυπο ΔΕΔΔΗΕ)

2. Έντυπο δήλωσης πρόσθετων στοιχείων

3. Έγγραφο του ΤΕΕ με τίτλο «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 1ης ΔΟΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ για σύνδεση με δίκτυα κοινής ωφέλειας / για χορήγηση βεβαίωσης χώρου κύριας χρήσης (παρ. 3, άρθρο 105, του Ν. 4495/2017, όπως ισχύει)». Το έγγραφο του ΤΕΕ υποβάλεται στο ΔΕΔΔΗΕ μαζί με το Έντυπο υποβολής αιτήματος σύνδεσης αυθαιρέτου. Επισημαίνεται ότι εάν στο έγγραφο του ΤΕΕ αναφέρονται περισσότεροι του ενός ιδιοκτήτες, θα πρέπει ο ένας εξ αυτών να εξουσιοδοτηθεί από τους υπόλοιπους προκειμένου να συμπληρώσει και υποβάλει στις Υπηρεσίες μας το έντυπο υποβολής αιτήματος σύνδεσης αυθαιρέτου.

4. Δήλωση για το μέγιστο ρεύμα ζεύξης όπου απαιτείται (έντυπο ΔΕΔΔΗΕ).

Β. Για την υλοποίηση των έργων σύνδεσης του κτίσματος με το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και την κατασκευή της παροχής απαιτείται :

1. Η υπογραφή συμβολαίου σύνδεσης με τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. *

2. Η πληρωμή της οικονομικής συμμετοχής στις δαπάνες ηλεκτροδότησης.

Γ. Για την τελική σύνδεση (ηλεκτροδότηση της εσωτερικής ηλεκτρικής εγκατάστασης), τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι :

1. Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) από αδειούχο ηλεκτρολόγο (ν. 4483/1965 & ν. 2302/1995).

2. Δήλωση εκπροσώπησης μετρητή από Προμηθευτή (Κώδικας Προμήθειας Η/Ε – ΦΕΚ 832/τΒ’/ 09.04.2013).

3. Υπεύθυνη Δήλωση για τον καθορισμό των Δημοτικών Τελών, Δημοτικού Φόρου και Τέλους Ακίνητης Περιουσίας θεωρημένη από τον αρμόδιο Δήμο (ν. 25/1975, ν. 1080/1980, ν. 2130/1993 & ν. 3979/2011).

4. Στην περίπτωση που η εσωτερική ηλεκτρική εγκατάσταση των κοινοχρήστων χώρων περιλαμβάνει και ανελκυστήρα απαιτείται να προσκομιστεί προσωρινή βεβαίωση καταχώρησης ή βεβαίωση – απόφαση καταχώρησης του ανελκυστήρα από τις τεχνικές υπηρεσίες του οικείου Δήμου (ΚΥΑ Οικ. Φ.9.2/29362/ 1957/ 21.12.2005, ν.3852/2010 άρθρο 94 ΦΕΚ 87Α/07.06.2010).

* Για την υπογραφή συμβολαίου σύνδεσης με τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. απαιτούνται τα δικαιολογητικά που αναφέρονται κατά περίπτωση στο «Έντυπο δικαιολογητικών για την υπογραφή συμβολαίου».

Σημειώνουμε ότι για τις λοιπές περιπτώσεις αυθαιρέτων κτισμάτων που δεν εμπίπτουν σ’ αυτήν την κατηγορία (εξ ολοκλήρου αυθαίρετα κτίσματα ή αυθαίρετα αυτοτελή τμήματα κτίσματος), τα δικαιολογητικά που προσκομίζουν οι ενδιαφερόμενοι, είναι τα ίδια που προσκομίζουν για άλλες περιπτώσεις κτισμάτων π.χ. Μονοκατοικία - Πολυκατοικία.

Για την καταχώριση αιτήματος, παρακαλούμε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή εξυπηρέτησης στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://apps.deddie.gr/ccrWebapp/.